Trygghet och trivsel i Väsby går hand i hand. Väsbys Bästa anser att kommunen ska kräva att få de patrullerande områdespoliser till kommunens olika stadsdelar som utlovades i samband med polisreformen.

Vi behöver också satsa på det viktiga förbyggande arbetet med våra barn i unga åldrar genom att civilsamhället och idrottsföreningarna får tillräckliga resurser för att ta hand om alla ungdomar som vill idrotta eller delta i föreningslivet eller träffa andra ungdomar på fritidsgårdarna.

Fler fältarbetare och ungdomscoacher

Upplands Väsby behöver öka resurserna till kommunens ungdomsenhet och få fler fältarbetare till den viktiga och förebyggande uppsökande verksamheten för att förhindra att ungdomar hamnar i drogberoende, kriminalitet eller fastnar i andra destruktiva mönster. Socialtjänsten måste förstärkas så att det förebyggande arbete som görs tillsammans med polis och fältarbetarna får bästa effekt. Vi behöver också utöka den uppsökande verksamheten som ungdomscoacherna arbetar med. Målgruppen är unga "hemmasittare", dvs personer som varken studerar arbetar, eller aktivt söker jobb . Det är viktigt att vi ökar resurserna till att erbjuda dessa ungdomar coachning, vägledning, studier, praktikplats eller arbete.

Idrottsfritids i Vilundaparken

Väsbys Bästa vill hitta nya former för civilsamhället att bli delaktiga i att erbjuda våra ungdomar vettig fritidssysselsättning efter skoltiden och under loven. Öka utnyttjandegraden i vissa lokaler och  idrottsanläggningar genom att låta våra lite äldre barn i 10-15 års ålder få tillträde även på tider som inte används av skolan eller är bokade på kvällstid. Kommunen kan till exempel erbjuda projektanställningar till unga vuxna eller aktiva pensionär att vara ledare några eftermiddagstimmar efter skolans slut för spontanidrott, friskvård, träning eller läxhjälp. En friskvårdsinriktad fritidsgård i samarbete med idrottsföreningarna i Vilundaparken kan vara en bra början. 

 

Trygghetszoner med kameraövervakning

Väsbys Bästavill ha kameraövervakning på de platser som många kommuninvånare önskar. Den nya kamerabevakningslagen där Datainspektionen nu är den myndighet som hantera alla frågor som gäller kameraövervakning (tillstånds- och tillsynsfrågor kan göra det enklare att få tillstånd för kameraövervakning.  Länsstyrelserna kommer alltså från och med den 1 augusti 2018 inte längre att hantera frågor eller ärenden om kameraövervakning. Väsbys Bästa föreslår dessutom som ett alternativ till traditionell kameraövervakning att ett antal "trygghetszoner" införs. Uppmarkerade platser eller ytor som är konstant kameraövervakade. Det kan till exempel vara en markerad yta vid våra torg, vid en busshållplats eller vid pendeltågsstationen. Dit kan du gå om du känner dig otrygg och vill att någon skall se just dig. Via en larmknapp kan man kommunicera med den som övervakar systemet och berätta vad som händer och eventuellt tillkalla hjälp. Detta kan naturligtvis också användas vi en olycka, man går in i rutan och därmed kan räddningstjänst snabbt tillkallas.Denna typ av övervakning är vanlig i flera länder i Asien. Systemet övervakar inte generella platser utan endast väl definierade och markerade platser.