Väsbys Bästa värnar kultur- och naturmiljön i Upplands Väsby

Vår kommun gör goda insatser för att vårda gravfält och kulturmiljöer och göra dem tillgängliga bland annat genom Upplevelsestråken. Kommunen har 1785 fornlämningar registrerade hos Riksantikvarieämbetet. Inom tätorten Upplands Väsby finns över 600 fornlämningar. Men med behovet av fler bostäder och förtätning av våra centrala delar kan krav på bevarande av fornlämningar, kulturmiljöer och särskilt värdefulla byggnader framstå som otidsenligt och bakåtsträvande. Kulturmiljöansvaret uppfattas av vissa politiska företrädare i Upplands Väsby som ett hinder i utvecklingen. Väsbys Bästa menar istället att det kulturhistoriska värdet i byggnader och miljöer i kommunen skall ses som en positiv tillgång och höja attraktionsvärdet för våra invånare. Byggnader och byggnadsmiljöer är en del av vårt kulturarv. De är en levande historiebok som berättar om gångna tiders liv och arbete, om samhällsutveckling, skönhetsideal, livsvillkor för olika befolkningsgrupper, förhoppningar och ambitioner.

_MG_8847.jpg

De vittnar också om tekniskt kunnande, hantverksskicklighet och materialkännedom. De utgör en fysisk ram för vår tillvaro som, förutom tak över huvudet, ger positiva upplevelser av trygghet, identitet, kontinuitet, trivsel och skönhet. Speciellt viktiga kulturhistoriska byggnader i de centrala delarna anser vi vara husen i Järnvägsparken, Stora Vilunda, Optimusfabriken och villorna utefter Optimusvägen. Andra exempel på värdefulla byggnader är Trädgårdsmästarbostaden i Sättra från slutet av 1700-talet, klockarbostäderna i Ed och Fresta, Eds prästgård, dragontorpet i Vik, Gamla Apoteket och naturligtvis våra herrgårdar och slott - Antuna, Lövsta, Torsåker, Stora Wäsby och Runsa. Fler värdefulla kulturmiljöer finns i landskapet runt om i kommunen. Väl värda att vårda och bevara. 

 

Våra bostadsnära parker och grönområden är viktiga att slå vakt om

Förtätningen med bostäder i de centrala delarna får inte gå ut över våra parker och grönområden. Att ta jungfrulig mark i anspråk till bostäder utan att kompensera med nya grönområden anser vi vara fel väg att gå. Runby hage är ett exempel på grönytor som behövs då Messingen och Optimusområdet är fullt utbyggt med bostäder. Att på produktiv jordbruksmark bygga bostäder är särskilt oansvarigt, menar vi. Bättre bygga på mark som redan hårdgjorts, tex utefter järnvägen på sydvästra sidan av Runby.

Väsbys Bästa förslår att om jungfrulig mark tas i anspråk för bostadsbyggande ska motsvarande yta skapas eller köpas in som naturreservat inom kommunens gränser.