Medborgarinflytande – en mellanvalsrepresentation

 Väsbys Bästa anser att vårt demokratiska system som baseras på folkvalda politiska representanter som får uppdrag att fatta politiska beslut behöver moderniseras och uppdateras.

Ansvaret att politiskt styra en kommun med miljardomsättning kräver kompetens och kunskap. Men idag begränsas urvalet av lämpliga personer till de resurser de politiska partierna förmår att erbjuda. Du måste vara medlem i ett politisk parti för att kunna sitta i kommunfullmäktige eller i kommunens nämnder och utskott. Resultatet blir i regel en blandning av olika kunskaper och kompetenser på olika nivåer. Vårt komplexa samhälle ställer höga krav på underlaget för olika politiska beslut. Det förutsätts förståelse för många olika sakproblem som uppstår och konsekvensanalyser av olika alternativ men även förståelse för värderingarna bland medborgarna. Det kompenseras i regel med kompetens från anställda tjänstemän inom förvaltningen och inhyrda konsulter i olika sakfrågor. Men det finns inga formella former för att rekrytera kompetens bland medborgare med specifika sakkunskaper utan nödvändigt politiskt engagemang. Visserligen har medborgarna valt sina politiska representanter men avståndet mellan folkvalen och de enskilda besluten är ofta väldigt långt, ofta alltför långt för att kunna upplevas som demokratiskt. Dialogen mellan politikerna och medborgarna behöver förbättras och framförallt ha löpande kanaler mellan valdagarna. Någon form av medborgarrepresentation skulle kunna vara ett sätt att bemöta den problematiken.

2014-05-06-Väsbys Bästa dokument-002.jpg

Mellanvalsrepresentanter

Genom att tillsätta enskilda medborgare, med specifika kunskaper och kompetens, som rådgivare för olika sakfrågor inom olika områden kan det politiska beslutsunderlaget fördjupas och förbättras. Med hjälp av representanter som rekryteras bland medborgarna mellan valen kan olika rådgivningsorgan skapas. Ibland kan ett särintresse vara önskvärt. Troligen underlättar ett demokratiskt sinne och en naturlig entusiasm. Mellanvalsrepresentanterna kan väljas av kommunfullmäktige efter förslag från de politiskt valda representanterna. De kan rekryteras från civilsamhällets organisationer, föreningar och näringsliv eller utan kopplingar till andra grupper. Förslag av mellanvalsrepresentant kan även beskriva representantens specifika förutsättningar och motiv till förslaget. Ersättningen till mellanvalsrepresentanterna kan ligga på samma nivå som för de folkvalda i kommunens nämnder.

Medborgarråd

Mellanvalsrepresentationen behöver ett övergripande Medborgarråd som har till uppgift att samordna representanternas rådgivande uppdrag och kontakten mellan det löpande politiska arbetet och medborgarna. Medborgarrådet bör bestå av en blandning med folkvalda mellanvalsrepresentanter, politiker och tjänstemän.

 

Medborgardialoger

Medborgarrådet bör vara ett remiss- och samarbetsorgan för samtliga medborgardialoger som planeras i kommunen och även själv kunna initiera egna medborgardialoger eller besluta om medborgarbudget. Medborgarrådet bör ansvara för sammanställningen och slutsatserna av kommunens olika medborgardialoger och sedan överlämnas till respektive kontor och nämnd.

Medborgarförslag

Medborgarrådet bör vara första mottagare av medborgarförslagen och ansvariga för att förslagen besvaras i tid. Rådet fördelar förslagen till respektive kontor eller nämnd. När så är möjligt kan ett medborgarförslag besvaras direkt av Medborgarrådet.

Metodutvecklingsgrupp

Till rådet kopplas en metodutvecklingsgrupp med huvudsaklig uppgift att fokusera på komplexa frågor inom demokratiutveckling, omvärldsbevakning och kompetensutveckling. Metodutvecklingsgruppen ska vara rådgivare till Medborgarrådet avseende nya former för samverkan med civilsamhället samt former och forum för kunskapsspridning och inspiration kring demokratiutveckling samt vara ett övergripande stöd i operativt arbete och erfarenhetsutbyte.