Väsbys Bästa vill arbeta vidare med den goda utvecklingen i Väsbys skolor där alla elever har rätt till en skola av hög kvalité. Vi vill åstadkomma en likvärdig skola genom en förändrad och rättvisare hyresmodell. Vi vill också se en rejäl satsning på upprustning av våra äldsta skollokaler. 

Slitna skolor med dålig inomhusmiljö, dålig ventilation, trasiga duschar och smutsiga toaletter ska inte våra barn behöva acceptera. Eleverna har mänga förslag till förbättringar. De ska vi ta tillvara.

 Vad är en likvärdig skola? 

Skollagen slår fast att skolan ska vara likvärdig. Alla elever ska få en skola av hög kvalitet. Vilken skola man än väljer ska den kunna erbjuda god och likvärdig utbildning utifrån elevernas förutsättningar och behov. 

Har vi en likvärdig skola i Upplands Väsby?

Svaret blir nog – Nej! Vad beror det då på? 
Det är flera faktorer som påverkar likvärdigheten i Väsbys skolor. 

131013-27-Breddenskolan Miljö-120.jpg

Hyresmodellen är en del som påverkar. Idag betalar alla för- och grundskolor sin egen hyra som baseras på marknadshyra. Hyran varierar för olika skolor beroende på fastighetens storlek, skick och ålder. Detta ger ingen likvärdighet mellan skolorna. Väsbys Bästa har drivit frågan om en förändrad hyresmodell sedan valet 2014 och nu har Kommunstyrelsen uppdragit åt kommunledningskontoret att i samråd med utbildnings-kontoret att presentera ett förslag till framtida hyresmodell för skolan. Vi ser nu fram emot en ny och rättvisare hyresmodell. 

En annan viktig faktor är skolans lärmiljö som i hög grad påverkar det pedagogiska arbetet och likvärdigheten. Läroplanen har utvecklats under åren, dock inte i samklang med den fysiska lärmiljön. I Väsby skolas nya paviljonger har man satsat stort på en god lärmiljö. Väsbys Bästa anser det väldigt viktigt, att det arbete som kommit igång med en översyn av förbättringar och underhåll av äldre skolor får de resurser som krävs. I dagsläget ska detta bekostas av skolpengen som då ytterligare utarmas. 

Den ökande skolsegregationen påverkar också likvärdigheten. Elevernas fria skolval medverkar till att vissa skolor som har en lägre meritvärdering väljs bort. Den låga meritvärderingen hos vissa skolor, beror oftast på att man fått ta emot fler nyanlända och elever i behov av särskilt stöd, som i mindre utsträckning når målen. Det stora antalet friskolor i kommunen bidrar också till skolsegregationen.