Buller och vibrationer

 

Buller

Detaljplaneområdet är idag påverkat av buller från olika trafikslag. Järnvägen är den dominerade ljudkällan med mycket höga ljudnivåer nära spårområdet. För höga bullernivåer innebär negativa konsekvenser för människors hälsa. Idag passerar ca 560 tåg/dygn genom Upplands Väsby och trafiken beräknas vara fördubblad år 2040.

Även bil-och kollektivtrafik på de större genomfartsvägarna kommer att öka i planområdet och därmed bullret. Flygbuller hörs väl vid stationsområdet men är inte medtaget i aktuella beräkningar.

Riktvärde för buller från trafik utomhus vid uteplats i anslutning till bostad är 50 dB(A) ekvivalent (medelvärde) ljudnivå. Större delen av planområdet för Väsby Entré ligger över detta riktvärde. Bullerdämpande åtgärder måste därför till såsom ljuddämpad sida, specialfönster, uteluftdon, inglasade balkonger etc . 

Vissa av byggnaderna har dock så pass höga ljudnivåer vid fasad att de, med nuvarande utformning, placering och användningsområde enligt detaljplanen, inte lämpar sig som bostäder. Här behövs ytterligare åtgärd som t.ex. bullerskärm längs väg eller att byggnaderna nyttjas som annat än bostäder, där det inte finns krav på ljudnivå vid fasad.

För förskolan i den norra delen klaras riktvärdet endast för en liten del väster om byggnaden. Riktvärdet för maximal ljudnivå 70 dB(A) överskrids vid delar av skolgården. För förskolan i den södra delen av planområdet klaras riktvärden endast på en mindre del av gården, norr om förskolan.

Väsbys Bästa anser att kompletterande/utökade bullerutredningar behövs för detaljplanen men också för att utreda hur bullret studsar mellan byggnaderna och når utanför planområdet. Tydliga krav på bullerdämpande åtgärder för att klara riktlinjerna för buller i planområdet måste tas fram.

Vibrationer

Tunga transporter och höga hastigheter förekommer i stor omfattning i planeområdet. Marken är här generellt mjuk, det övre jordlagret utgörs av mjuka jordarter, och har därför en hög förmåga att transportera markvibrationer. Vanligt förekommande lågfrekventa vibrationer innebär en betydande risk för komfortstörande vibrationer för den planerad bebyggelse nära järnvägsspåret.

Generella riktlinjer för vibrationer i bostadsmiljö saknas. 

Väsbys Bästa anser att kompletterande mätningar samt utredningar behövs för att få klarhet i hur påverkan från vibrationer kommer att bli för bostäder och verksamhetslokaler enligt detaljplanen.

Sista dagen för samrådet för Väsby Entré är den 6 december. Skicka dina synpunkter till byggnadsnamnden@upplandsvasby.se

 

 

 

 

Maximal ljudnivå.jpg